Covid-vaccinationen i Stockholms län kommer att ske i tre faser. I grunden används befintlig vårdstruktur på äldreboende och i den nära vården. För att sedan nå ut till alla stockholmare kommer fler aktörer att behöva mobiliseras.

– Vaccinationen är vårt viktigaste vapen mot pandemin. Så snart vi har vaccin kommer vi börja vaccinera äldre, riskgrupper och vårdpersonal och det kommer ske på äldreboenden och vårdcentraler. Nästa fas vidgas till alla befintliga vårdgivare inom vaccination. När vi hunnit vaccinera riskgrupper, kommer vi förhoppningsvis ha gott om vaccin och behöver använda oss av fler aktörer som i vanliga fall inte utför vaccinationer men har kompetensen, personalen och lokalerna för att göra det. Vår hälso- och sjukvårdsdirektör får därför uppdraget att upprätta de avtal som behövs för att säkerställa en massiv vaccinationskapacitet i alla faser.

Det säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, som föreslås fatta beslut om vaccinationsplanen på ett extrainsatt möte på tisdag, 8 december.

– Vaccinet är det enda som kan stoppa den omfattande smittspridningen vi ser nu. Därför har vi planerat i ett tidigt skede för storskalig vaccination av Stockholms invånare. Sedan tidigare har vi i vårdens kunskapsstyrningsnämnd tagit beslut om en strategi med prioriteringar där riskgrupper och vårdpersonal står först i kön. Vi räknar med ett gott samarbete med fler aktörer för att säkra tillräcklig kapacitet. Vi kommer fatta beslut som möjliggör för oss att sätta igång direkt när vaccinet blir godkänt och tillgängligt.

Det säger vårdutvecklingsregionrådet Ella Bohlin (KD), ordförande i vårdens kunskapsstyrningsnämnd.

 

Planering för att säkerställa Covid-19 vaccination av Region Stockholms invånare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har sedan en tid arbetat med förberedelser inför kommande vaccination av invånarna i regionen. Målet är att regionens invånare ska ges möjlighet att vaccinera sig mot covid-19 och att de med störst behov ska prioriteras. Det förberedande arbetet har skett med utgångspunkt från regionen pandemiplan och den nationella planen som presenterades av Folkhälsomyndigheten i augusti 2020.

De prioriterade målgrupperna för vaccination mot covid-19 är personer över 70 år och riskgrupper som i de flesta fall omhändertas i den nära vården. För att stärka samordningen inom närsjukvården under pandemin har Stockholms länssjukvårdsområde (SLSO) fått i uppdrag att upprätta en operativ samordningsfunktion. Målet är att erbjuda kommunala vård- och omsorgsverksamheter en tydlig samarbetspart i regionen för pandemirelaterade frågor.

Vaccination av Covid –19 i tre faser

1) Den första fasen är den initiala med begränsad mängd vaccin. Fokus är att vaccinera äldre och riskgrupper nära deras hem för att minimera trängsel. Personal inom vård och omsorg vaccineras i den omfattning som är möjlig. Inom ramen för sitt uppdrag att upprätta en operativ samordningsfunktion föreslås SLSO att ansvara för detaljplanering och genomförandet av vaccinationer mot covid-19 för personer över 70 år och riskgrupper inom den nära vården och inom särskilda boenden.

2) Under fas två kommer vaccintillgången vara bättre men fortsatt fokus på vaccination av prioriterade grupper. Under denna fas kommer alla vårdgivare inom vårdval vaccination att erbjudas tillgång till vaccin.

3) Under fas tre väntas vaccintillgången vara så stor att den normala kapaciteten av lokaler och personal inte räcker till. Förberedelser ska göras för att säkerställa en ökad kapacitet vid massvaccination.