En modern arbetsrätt bör anpassas för landets småföretagare
Idag den 26 oktober var sista dagen för att lämna in remissvar på den mycket omtalade utredningen En modern arbetsrätt. Småföretagarnas Riksförbund var en av flera remissinstanser och förbundets svar skickades in den 16 oktober.

Småföretagarnas Riksförbund är positiva till de förslag som presenteras i utredningen. En övergripande reformering av arbetsrätten är nödvändig och nya regler måste utformas så att arbetstagarnas kompetens, erfarenhet och personliga förmåga att utveckla sig själva och verksamheten väger tyngre vid driftsinskränkningar och omorganisationer än antalet anställningsår. En förändring av arbetsrätten skulle ge en ökad rörlighet på arbetsmarknaden, fokus på möjligheter för arbetstagaren, större trygghet för mikroföretag att anställa samt ge minskad arbetslöshet då företagen skulle våga anställa och satsa på personer som idag står utanför arbetsmarknaden.

– Nuvarande förutsättningar är inte anpassade till dagens arbetsmarknad så de behöver uppdateras, säger förbundsordförande Peter Thörn.

Arbetsmarknadsparterna har försökt enas om ett avtal
Småföretagarnas Riksförbund konstaterar i likhet med utredningen att presenterade förslag endast är en, om än viktig, pusselbit i det reformbehov som krävs för att främja arbetsmarknadens behov och funktionssätt. I samband med utredningens förslag har arbetsmarknadsparterna försökt enas om ett avtal, vilket har lett till en överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Denna överenskommelse täcker även andra aspekter av arbetsmarknadsrätten som inte utredningen En modern arbetsrätt haft till uppdrag att svara på.

Peter Thörn kommenterar de olika förslagen:
Det spelar ingen roll om det är parternas förslag eller utredningens förslag som kommer vara gällande, det viktigaste är att det blir en ändring och utveckling i linje med rådande och framtida arbetsmarknadsstruktur. Vi tycker inte att det ena är bättre än det andra från vårt oberoende perspektiv.

Behöver anpassas efter det moderna näringslivets förutsättningar
Småföretagarnas Riksförbund delar den problembeskrivning kring kompetensförsörjning och arbetskraftsutbud där utredningen redogör för de utmaningar som arbetsmarknaden står inför. Den demografiska utmaningen, höjda kompetenskrav i samband med digitaliseringen samt insider och outsider problematiken är viktiga aspekter att ta hänsyn till beträffande framtidens arbetsmarknadsvillkor. Vikten av att inkludera alla berörda från gymnasieungdomar till nyanlända samt sådana som vill ställa om mitt i livet är mycket stor.

För att klara framtidens kompetensförsörjning måste yrkesinriktade utbildningar få större utrymme. Det handlar både om rena yrkesutbildningar och ett väl fungerande arbetsplatsförlagt lärlingssystem anpassat efter det moderna näringslivets förutsättningar.

Småföretagarnas Riksförbund vill se ett lärlingssystem 
Småföretagarnas Riksförbund föreslår bland annat att ett väl fungerande arbetsplatsförlagt lärlingssystem skulle underlätta kompetensförsörjningen och minska behovet av kortsiktiga arbetsmarknadsåtgärder som hittills visat sig ineffektiva och problematiska för småföretagare. Vi tror också att ett enda välfungerande system skulle kunna minska administration och byråkrati.